Skip to main content

Den senaste tiden har vi sett en kraftig höjning av drivmedelspriset som ökat med cirka 40% på ett år.

De kraftigt höjda priserna har påverkat åkerinäringen i mycket stor utsträckning då drivmedelskostnaden står för mellan 20–25% av fordonets totala kostnader. Den kraftiga ökningen beror främst på den lagstiftade reduktionsplikten för diesel som höjdes den 1 augusti 2021 från 21% till 26% CO2-reduktion och den 1 januari 2022 höjdes reduktionsplikten ytterligare till 30,5% CO2-reduktion.

Reduktionsplikten leder till en ökad efterfrågan av förnyelsebara komponenter att blanda i dieseln, främst HVO. Som en följd av detta ser vi också en prisökning och brist på förnyelsebara komponenter.

Åkerinäringen var innan höjningarna en bransch med mycket små marginaler och stora investeringar för att möta nuvarande och framtida krav. Det är orimligt att det enskilda åkeriföretaget skall stå för dessa ökade kostnader som helt och hållet är en pålaga från staten som åkerierna måste kompenseras för. Utan kompensation till åkerier och entreprenörer för dessa ökade kostnader hotar såväl konkurser som en långsammare omställningstakt mot hållbara transporter.

Drivmedelstillägg i transportavtal är ett bra verktyg som kompensation för de ökade kostnaderna. Det används idag på ett fåtal avtal men i majoriteten av avtalen saknas det. För att få en rättvisa i drivmedelstillägget för alla parter är det viktigt att det är en frekvent avläsningsperiod så att kompensationen kommer i direkt anslutning till höjningar och sänkningar. Flertalet av dagens avtal har justeringar enligt index eller i vissa fall delar av index som justeras årsvis och släpar därmed i alldeles för stor utsträckning. Flera höjningar av reduktionsplikten är planerade innan 2030 så ett införande av rättvisa drivmedelstillägg är en förutsättning för komma ifrån dagens problem.

Vi på Centralen har vidtagit åtgärder i form av att höja våra baspriser så att åkerierna och entreprenörerna får en rimlig kompensation för sina ökade kostnader. Det är också av yttersta vikt att våra kunder är villiga att diskutera lösningar med drivmedelstillägg på de avtal som inte har det idag.

Hållbarhet och hållbar logistik är en viktig hörnsten i allt vi gör på Centralen och vi ställer oss självklart positiva till ökad CO2-reduktion. En förutsättning är dock att kostnaden betalas av hela samhället och inte av det enskilda åkeriföretaget.

Niklas Blom

VD

Lastbilscentralen i Tvåstad AB