Skip to main content

Om Centralen

OM CENTRALEN

Centralen ska vara det naturliga valet som leverantör för nya och gamla kunder i vår region gällande köp av transport- och maskintjänster. Vårt arbete ska alltid präglas av att leverera kvalitet- och miljösäkra lösningar som når eller överträffar kundens förväntningar. Vi har ca 200 enheter anslutna till Centralen som gör att vi i stort sett kan klara samtliga dina logistikbehov. Vår långa erfarenhet hjälper dig att lösa ditt problem.

VISION & AFFÄRSIDÉ

Vision
centralen Skall vara regionens mest uppskattade och personliga logistikföretag.
I den andan gör vi våra kunder, medarbetare och ägare än mer framgångsrika.

Affärsidé
centralen Skall vara det naturliga valet som leverantör för nya och gamla kunder i vår region gällande köp av transport- och maskintjänster. Vårt arbete ska alltid präglas av att leverera hållbara lösningar som når eller överträffar kundens förväntningar.

För att förverkliga vår affärsidé arbetar vi kontinuerligt genom personligt engagemang, ny teknik och ett aktivt förbättringsarbete.

Värdeord

 • Professionalism
  • Kundfokus
  • Korrekt bemötande
  • Beslut baserade på fakta
  • Standardiserat arbetssätt
  • Hög kompetens
 • Pålitlighet
  • Leveransprecision
  • Korrekt information
  • Ansvarstagande
 • Hållbarhet
  • Långsiktighet
  • Socialt ansvarstagande
  • Miljöf0kus
  • Hållbar arbetsmiljö
  • Klimatneutralt
 • Trygghet
  • Ordning och reda
  • Tydlighet
  • God ekonomi
 • Förtroende
  • respekt och tillit
  • Ärlighet
  • Delaktighet
  • Återkoppling

KVALITET OCH MILJÖ

Lastbilscentralen i Tvåstad AB med arbetsnamnet ”Centralen” är certifierad enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:202015. Certifieringsorgan är Qvalify före detta Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).
Hur vi arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan ni läsa mer om under respektive länk i menyn till vänster.

För att ladda ner Centralens Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Arbetsmiljöpolicy och certifikat, gå in under fliken ”Dokument”.

Dokument

Kvalitet

Vi jobbar aktivt med kvalitet i hela organisationen, allt för att uppnå ständiga förbättringar som skall gagna våra kunder och våra transportörer.

Vi åstadkommer ständiga förbättringar genom att aktivt arbeta med följande:

 • Genomgång av våra processer
 • Hot och möjligheter
 • Myndighets och kundkrav
 • Avvikelsehantering
 • Kundenkäter
 • Internrevisioner
 • Tredjepartsrevisioner

Centralen jobbar med Kvalitetsstyrning och hela Centralen är certifierad enligt ISO 9001.

Miljö

Hela Lastbilscentralen i Tvåstad AB är certifierade enligt Miljöstandarden ISO 14001. Vad gäller Centralens miljöarbete jobbar vi aktivt med hela organisationen, allt för att uppnå ständiga förbättringar som skall gagna våra kunder, våra transportörer och vår miljö.

 

Vi åstadkommer ständiga förbättringar genom att aktivt arbeta med följande:

 • Genomgång av våra processer
 • Lagefterlevnad
 • Avvikelsehantering
 • Hållbarhet
 • Livscykelperspektiv
 • Alternativa bränslen
 • Bränsleuppföljning
 • Emissionsberäkningar
 • Euromotorer
 • Internrevisioner
 • Tredjepartsrevisioner

 

Centralen är även delägare i TRB Sverige AB, en sammanslutning av lastbilscentraler som verkar för miljöförbättringar inom branschen. För vidare information besök TRB Sveriges hemsida www.trb.se

Arbetsmiljö

Centralen jobbar aktivt med arbetsmiljö enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta för att visa på vikten av att ha en säker arbetsplats och nöjda medarbetare.

 • Skydd, säkerhet och brandskyddsronder
 • Trivselronder
 • Handlingsplaner
 • Förebyggande åtgärder
 • Avvikelser
 • Revisioner
 • Information

Lastbilscentralen i Tvåstad AB har kollektivavtal via BAME och SLA

Trafiksäkerhet

Centralen är ett företag som bedriver en stor del av sin verksamhet på våra vägar och således har ett stort ansvar för att Centralens transporter sker på ett säkert och lagenligt sätt.

Viktiga trafiksäkerhetsaspekter för Centralen är:

Hastighet
Nykterhet
Bältesanvändning
Trafiksäkra fordon
Kör- och vilotider
Överlast
Utbildningar

VÅR STYRELSE

Centralen är en traditionell lastbilscentral som ägs av drygt 70 åkerier. Dessa åkerier är förutom ägare också transportörer i bolaget

STYRELSEN I CENTRALEN BESTÅR AV:

Owe Andersson Ordförande
Mattias Björk, ledamot
Mattias Jonsson ledamot
Anna Petré ledamot
Kristina Nilsson, ledamot
Mikael Quist, ledamot