Skip to main content
Nyheter

Centralen förordar teknikneutrala upphandlingskrav inom drivmedel

By 2015-11-16december 19th, 2022No Comments

Inom Lastbilscentralen i Tvåstad AB är vi positiva till intresserade och engagerade kunder med kundkrav som bidrar till utveckling i rätt riktning. Inom drivmedelsområdet kan det vara svårt att formulera kraven rätt. Därav har vi gemensamt inom TRB Sverige tagit fram följande förslag på upphandlingskrav inom drivmedelsområdet:

* MINSKAT CO2-UTSLÄPP:
De drivmedel som används inom uppdraget skall totalt uppvisa minst X % CO2ekv-besparing

* FÖRNYBART DRIVMEDEL:
Minst X % av total drivmedelsanvändning inom uppdraget skall vara förnyelsebart.

* ÖVRIGA LUFTUTSLÄPP:
Minst X % av fordonen i aktuellt uppdrag skall uppfylla euroklass 6, …

Respektive transportupphandlare behöver bestämma exakt värde X utifrån vad som är möjligt och rimligt för aktuellt uppdrag. Sätt att ta reda på lämplig nivå kan vara olika, men en enklare dialog/undersökning inför fastställda upphandlingskrav kan vara att föredra.

Bakgrund:

Vi på Lastbilscentralen i Tvåstad AB är delägare i TRB Sverige där vi gemensamt har en stark övertygelse att vi kommer behöva en bredd av drivmedel för att klara omställningen mot klimatsmarta och fossilfria transporter. Mångfald är alltså nyckeln!

Dagens och framtidens olika drivmedel kommer ha olika förutsättningar, fördelar men också begränsningar. Val av drivmedelsmix beror på uppdragets karaktär, tillgång till fordon/maskiner (nya såväl som befintliga) tillsammans med tillgång till tankställen m.m. Den som avser upphandla transporter bör därav säkerställa att rätt val och mix av drivmedel används. Med ett stort utbud av biodrivmedel kan detta upplevas som svårt. Det kommer dessutom bli ännu komplexare framåt!

Lösningen för transportköpare är att ställa teknikneutrala upphandlingskrav som fokuserar på vikten att uppnå viss miljö- och klimatprestanda, istället för att ställa krav på en specifik teknik eller visst fordon. Sedan är det upp till utförare/transportör/åkeri att välja ett eller flera drivmedel och tekniker för att uppnå uppsatta mål.

Men hur ska man då formulera sig? Ovan framgår ett par enkla men konkreta förslag till lämpliga upphandlingskrav.

Förtjänst med att kravställa drivmedel på detta teknikneutrala sätt är bland annat följande:
* Drivmedels-/teknikmix tillåts. Minskar problem med att olika biodrivmedel ställs mot varandra
* Aktuella förutsättningar för specifikt uppdrag enklare att ta hänsyn till
* Upphandlingskraven stimulerar kreativiteten hos utförare/transportör
* Ökad kostnadseffektivitet genom att befintliga infrastruktur kan utnyttjas bättre

Läs mer via http://trb.se/upphandlingskrav-inom-drivmedel/